Vymáhanie pohľadávok

Môžeme Vám pomôcť ?

V prípade nejasností, otázok, alebo iných informácií nás neváhajte kontaktovať.

So spoločnosťou MAHUT Group a.s. spolupracujeme ešte len krátko, ale už pozitívne môžem ohodnotiť s akou vervou a úspešnosťou sa pustili do vymáhania pohľadávok od našich neplatičov. V krátkej budúcnosti chceme rozšíriť spoluprácu aj na ďalšie oblasti ohľadom ich právneho zastupovania.

RAMEKO, Čaklov
Chceme rozšíriť spoluprácu

Nezaplatené faktúry, navyšovanie dlhov, premlčané pohľadávky. To všetko spôsobuje mnohým podnikateľom vrásky na čele. Nie však našim klientom…

Uvedomujeme si, že podnikatelia, ktorí musia zápasiť so svojimi dlžníkmi, potrebujú riešenia rýchlo a efektívne. Vďaka našim skúsenostiam sa však stretávame v tejto náročnej oblasti s úspechom. Náš postup je jednoduchý a efektívny.

My, v našej spoločnosti, veľmi dobre vieme, čo všetko vymáhanie dlhov obnáša.

Našou prácou je postarať sa o Vaše problémy tak, aby sme Vám ušetrili čas aj Vašu energiu. Každé portfólio pohľadávok bude predmetom BEZPLATNEJ analýzy, pri ktorej sa stanoví najvhodnejší vymáhací proces. Dlžníka vždy aktívne kontaktujeme osobne, telefonicky, emailom.

Našou snahou je zabezpečiť úhradu dlhu, prípadne vyjednať s dlžníkom splátkový kalendár, s možnosťou splatenia dlhu prostredníctvom pravidelných mesačných splátok. Našu odmenu platíte len zo sumy skutočne pripísanej na Váš účet.

V prípade nášho neúspechu a nevymoženia pohľadávky NEPLATÍTE žiadne skryté poplatky. Za naše služby si účtujeme 10 % z vymoženej pohľadávky.

Ak mimosúdna dohoda s dlžníkom nie je možná spracujeme podanie na súd a prechádzame k súdnemu vymáhaniu.

Výsledkom súdneho konania je vydanie platobného rozkazu, európskeho platobného rozkazu, alebo podanie žaloby s následným kompletným právnym zastupovaním.

Pri našej činnosti spolupracujeme aj s advokátom s dlhoročnými skúsenosťami a praxou.

V praxi môže nastať aj situácia, že dlžník, neuhradí svoj dlh ani po vydaní platobného rozkazu.

V takom prípade podáme návrh na začatie exekúcie. V prípade exekučného konania, trovy exekúcie v plnom rozsahu hradí dlžník.

Chápeme, že Vaše peniaze chcete mať rýchlo a bez zbytočných komplikácií. V prípade, ak klient potrebuje svoje peniaze okamžite, naša spoločnosť na základe uzatvorenej Zmluvy o postúpení pohľadávok odkúpi od klienta jeho pohľadávku po lehote , alebo pred lehotou splatnosti.

Odplata sa stanovuje po individuálnej analýze tej ktorej pohľadávky. Odkúpením sa okamžite stávame vlastníkom pohľadávky my a preberáme na seba riziko spojené s jej vymožením.

error: