Podnikateľ ako platiteľ DPH

Podnikateľ sa môže stať platiteľom DPH dvojakým spôsobom:

  • Povinná registrácia pre daň z pridanej hodnoty – ide o situáciu, kedy podnikateľ dosiahol za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. V takomto prípade je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol obrat podľa predchádzajúcej vety.
  • Dobrovoľná registrácia pre daň – zákon o dani z pridanej hodnoty pripúšťa aj možnosť, kedy podnikateľ môže podať na daňový úrad žiadosť o registráciu pre daň ešte pred tým ako dosiahne obrat podľa predchádzajúceho bodu.

To či sa podnikateľovi oplatí dobrovoľne registrovať za platiteľa DPH závisí od charakteru jeho dodávateľov a odberateľov, teda či sú platiteľmi DPH alebo nie sú. Pre podnikateľa je výhodné byť platiteľom DPH, ak nakupuje tovary alebo služby od iných platiteľov DPH, resp. ak realizuje dodávanie tovarov alebo služieb pre platiteľov DPH v tuzemsku alebo do iného členského štátu. V takom prípade si totiž sám môže uplatniť odpočet dane na vstupe, ktorá je súčasťou ním nakupovaných tovarov alebo služieb a súčasne v cenách svojich dodávok uplatňuje daň na výstupe, ktorú si môžu odpočítať jeho odberatelia.

Podnikateľ sa stane platiteľom DPH tým spôsobom, že podá na daňovom úrade vyplnený formulár obsahujúci žiadosť o registráciu pre daň. Daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v osvedčení sa spoločnosť stáva platiteľom DPH.

Zo zákona je zdaňovacím obdobím platiteľa dane kalendárny mesiac. Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur. Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky stanovené zákonom. Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky stanovené zákonom. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia platiteľ prestane spĺňať podmienky stanovené zákonom, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom podmienky prestal spĺňať.

Výhodou štvrťročného platcu DPH je predovšetkým nižšie administratívne zaťaženie, nakoľko  podáva daňové priznanie  iba raz za štvrťrok.

Nevýhodou štvrťročného platcu je skutočnosť, že musí odviesť jednorazovo vyššiu sumu, ako keby odvádzal daň mesačne.

 

Autor: JUDr. Patrik HorňákPridaj komentár

error: